Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

slovní druhy č.4‚5‚6

                             Číslovky 4 - skloňují se - ohebné slovní druhy.

Nejprve doporučujeme opět přípravu jako u minulých druhů.

Jsou to slova, která vyjadřují počet nebo pořadí. Určité číslovky vyjadřují přesný počet a lze je nahradit číslicí, neurčité číslovky přesný, určitý počet nevyjadřují.

                                                                        START

                                                          TABULKA

                                                                       1.   TEXT

   z  u  /  ř  u/  d  u/ n  n         ř  n /  z  u / ř u / n  n         n  n / z  n  / d  u  / z  u

      

 

  

 z  n  / d  u  /  d  n /  z  u     n  n  /  d  n / z  n/  n  n       n u  / z  n  /  z  u /  n  n

                                                         KONTROLA /s obrázky/

     

                                                                                                          TABULKA

                                                                           2.  TEXT

z  n  / z  u  / n  n  / d  u        d  n   z  u  /d  u  / ž  n        z  u /  z  n/ ř  u  / d  n

     

 d  n  /  d  u  / z  o  /  z  n      z  u  /  z  n  / n  n   d  u      n  n  /  n  u  /d  n  /  z  u

                                                  KONTROLA / s obrázky/

       

                                                                               TABULKA

                                                                   3.  TEXT

z n  / z u  /n  n  / n  u          n  n  /  n  u  /  z  n /  z  u      z  u /  z  n  / d  u /  d  n

     

 ř  n/ ř  n  /  d   u/  z n         n  u/  n  n/  ř  n /  d  n         d  n  /  d  u  /  ř   u  / z n

                                                            KONTROLA / s obrázky/

       

                                                                                            TABULKA

                                                             4.   TEXT    

  z  n  /  z  u /  d  u /  d n          ř  u /   ř  n /  d  u /                d u/ d n                                                              

  

                                                                        KONTROLA

  

 

Skloňování číslovek.

Číslovka "jeden" se skloňuje podle zájmenného tvaru "ten".

Číslovka dva", "oba", "tři, a "čtyři" mají skloňování zvláštní.

a/ dva, dvou, dvěma, dva (dvě) dvou, dvěma

b/ oba (obě), obou, oběma, oba (obě) obou, oběma

c/ tři, tří, třem, tři, třem, tři, třech, třemi

d/ čtyři, čtyř, čtyřem, čtyři, čtyřech, čtyři

 

 

 

Číslovky "pět" až "devětadevadesát" a neurčité "několik, "tolik", "kolik" a "mnoho" mají jen tvary

jeden pro 1, a  4.pád         pět (několik)

druhý pro ostatní pády     pěti (několika).

Podle vzorů podstatných  jmen se skloňují číslovky :

sto   ......město           tisíc........stroj

milión.....hrad             miliarda....žena 

Číslovka "málo" je ve spojení s počítaným předmětem nesklonná, stojí-li však sama,  skloňuje se (málo, bez mála...)

Číslovky řadové,  druhové a násobné se skloňují podle vzorů přídavných jmen "mladý"  a "jarní".

Číslovky druhové mohou mít jmenné tvary (patero, bez patera-jako města).

Číslovky násobné zakončené na -krát jsou nesklonné. 

 

 

   

  INFORMACE                Slovesa 5  -   časují se  - ohebné slovní druhy

 Vyjadřují děj, a to činnost nebo stav. Vyjadřují vlastně co osoby, zvířata, věci.... dělají.

Podrobnější informace o slovesech najdete na www.pravopisne.cz (větné rozbory-pravidla, testy).

 

Upozornění: rod mužský, ženský, střední, zde z kapacitních důvodů neurčujeme.

Třídy a jejich vzory-1.-5 podle koncovek: e, ne, je, í, á  zde z těchto důvodů také neurčujeme.

Vzory tříd :1. třída-e /nese, bere, maže, peče, umře          Nepravidelná slovesa: být-jsem             jíst-jím

                   2. třída-ne /tiskne, mine, začne/                                                               chtít-chci            vědět-vím

                   3. třída-je /kryje, kupuje/

                   4. třída/prosí, trpí, sází

                   5. třída /dělá/

Způsob podmiňovací - skládá se ze zvláštních tvatů slovesa být /bych, bys, by/bychom, byste by/. K těmto tvarům přidáváme při použití příčestí min. slova. Např. šel bych, byl by vidět,  seděli byste, byl by býval letěl. Minulý čas se v češtině nyní téměř nepoužívá.

Rozdíl mezi činným a trpným rodem.

Činný rod - podmět něco vykoná. /Někdo umyl okna./                                

Trpný rod - podmět je zasažen. Vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět. Hodně se o tom mluví. Okna byla někým umyta. U obou vět neznáme konatele dějů.                           

            1. vyjadřujeme tvarem zvratného slovesa: udělá se,  připravilo se.

            2. vyjadřujeme příčestím trpným  příponami -en, -n a t : jsem veden, bylo vytvořeno, byl najat. Dle rodu                  a čísla např. ena, eno, eni apod. připojením k minulému kmeni slovese /napsán, najat/.

               

                                          TABULKA  POZOR!  Slovesný vid lze procvičit na www.pravopisne.cz.cool

                                         

                  1. TEXT - určujeme osobu, číslo /I-II, t,j. jednotné nebo množné/ ,čas, způsob, slovesný rod/.

                       POZOR: u rozkazovacího a podmiňovacího  způsobu neurčujeme čas.

  3 I p o č  / 2 II p o č / 1 II p o č/                                                          1 I p pň t/ 3 I p o č/3 II p o pň          

                                                     

  

 2 I b  č /  2 I o č p /1 I  p o č           3 I p o č /  1II b o č/ 2 II p o č       3 I m o t / 1 I b o č/ 1 I  b o t

                                                            KONTROLA /s obrázky/

                                                                 

                                                                                        TABULKA

                                     

                  2. TEXT-určujeme osobu, číslo /l-II, t.j. jednotné nebo množné/, čas, způsob, slovesný rod.

    2 I b R č/ neurčujeme čas/        1 I p o č / 3 I p o č /1 I m o č            2 I m o č / 2 II m o č /3 II p o č

     

   1 II b o č /2 II p o č /1 I m pň  t       3 II b o č /2 II b o č/ 1 I m o t            1 I  b R t /  2 I m o t / 3 I m o č  

       neurčujeme čas                   KONTROLA /sobrázky/

         

  

                                                                                              TABULKA

                                   

                   3. TEXT - určujeme osobu, číslo/I-II, t.j. jednotné nebo množné/, čas,způsob a slovesný rod.

 

/určujeme čas//neurčujeme čas/

  3 II b o č /3 I b R č/ 2 I b R č            3 II m o t   / 1 II b R č/          1 I m o č /3 I b o č / 3 II b o č

      

  2 I b R č / 2 II b R č /3 II pň t         1 I b o t/ 3 I m o t /3  I m o č             3 II o č  / 2 I pň č/ 2 II pň č

    /určujeme čas/neurčujeme čas/

                                                             KONTROLA / s obrázky/

/neurčujeme čas/

      neurčujeme čas               

/neurčujeme čas/                                             TABULKA                        

                         4. TEXT - určujeme osobu, číslo/I-II, t.j. jednotné nebo množné/, čas, způsob a slovesný rod.

1 II p o č / 3 I m o č/ 3 II p o č        1 II m o č/ 1 I p o č /3 II b pň t    1 I m o t /1 II m o č / 1 II m R t

     

1 I m pň č/  1  II b o č/ 1 II p o č                 1 I b R t/ 1  II p o č /             1 I p o t /1 II b o č

                                                                  KONTROLA /s obrázky/

         

                                              Příslovce 6  -  neohebné slovní druhy.

Vyjadřují bližší okolnosti dějů nebo vlastností, a to určení místa, času, způsobu...Ptáme se na ně: jak, kde, kam, kdy, proč a patří ke slovesu.

 Většinu příslovcí tvoříme od přídavných jmen . Některá vznikla ustrnutím tvaru podstatného jména či slovesa. Dalším způsobem je spojení předložky s podstatným či přídavným jménem , zájmenem nebo i příslovcem. To jsou t.zv.příslovečné spřežky a píšeme je dohromady.

a/od přídavných jmen příponami:-e(ě)         ( pěkný-pěkně)

                                              -y             (hezký-hezky)

                                              .o             (daleký-daleko)

ustrnutím tvaru podstatného jména              (kolo-kolem)

                      slovesa                               (stoje-kleče)

spojením předložky a jiného slova/spřežky/   (z ticha-zticha)

                                                                  po tom-potom  

 

Některá příslovce mohou vyjádřit trojí stupěň vlastnosti: 1.stupeň-základní tvar (blízko, rychle, zdravě)

                                                                                2.stupěň přidáním přípon:-e, eji, -ěji (blíže, rychleji, zdravěji) 

                                                                                3.stupeň od 2.stupně předponou nej- (nejblíže, nejrychleji, nejzdravěji) 

 

                                                                                                               START

                                                                                                                TABULKA

                                     

                                                                                                 1.   TEXT

61   62     63     64     65           6 1  62   63   64   65            6 1   6 2   6 3   665  

     

 61     6 2    6 3      64         65                    6 1     62  6 3     64  6 5                    6 1    6 2  6 3  6 4    6 5

                                                                        KONTROLA /s obrázky/

     

                                                                                          TABULKA

                                           

                                                                                                 2.   TEXT

  6  6 2   6 3   6 65             61  6 2  63  6 4 65              6 1  6 2  6 3  64   65

     

1 62   63     6 4     65         61     62     63     64   65         6 1   6 2   6 3  

                                                                          KONTROLA /s obrázky/

     

                                                                                                  TABULKA

                                 

                                                                        3.  TEXT

 61      6 2    6 3     64     65           6 1    6 2    6 3     64    6 5         61     62    6 3     64  6 5

       

 6 1   62    63     64     65              61    6 2   63   6 4    6 5              6 1   6 2    6 3    6 4   6 5  

                                                                              KONTROLA / s obrázky/

                 

TOPlist