Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

zdvojené s./shoda/tvrdé a m.s.vě-vjě-mě

 Pokud chcete procvičovat shodu, tvrdé a měkké souhlásky, velká písmena, klikněte vpravo nahoře.

 

A /Psaní zdvojených souhlásek.  B /Psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě /dole/.

A /Psaní zdvojených souhlásek.

-řídíme se tím, jak  je slovo utvořeno

-slova se tvoří od slov základových příponami nebo předponami

Poznatků o tvoření slov užíváme i při psaní

a) zdvojených souhlásek (z nichž jedna je součástí kořene, druhá patří předponě nebo příponě): cen-ný, ran-ní, bez-zubý, pod-důstojník, nej-jasnější, vyš-ší, měk-ký

Tvoří-li se přídavné jméno příponou -ný nebo -ní od podstatného jména, jehož kořen končí na -n. píší se v takovém přídavném jménu dvě n vedle sebe: vin-a - vin-ný, rán-o, - ran-ní, vín-o - vin-ný, korun-a - korun-ní. Ve tvaru přídavného jnéna mužského rodu jednotného čísla vinen jsou dvě n oddělena samohláskou e, protože je tvořen příponou -en (vin-en). Ve tvaru ženského a středního rodu se píší dvě n (vinna, vinno) 

Poznámka:

aa) Ve slovech s příponou-ík, -ice,- ina  se píše jedno-n-: cen-ík, den-ík, vin-ík , den-ice, cen-ina.

bb) POZOR! Často se chybuje také v psaní slova raný (=časný): rané třešně, rané brambory, raná zelenina, raný středověk, raná gotika. Píše se s jedním n proto, že nebylo odvozeno od podstatného jména ráno, naopak podstatné jméno ráno bylo utvořeno od přídavného jména raný. S jedním n se také píší přídavná jména odvozená od podstatných jmen příponou -ěný (např. plát-ěný). S jedním n píšeme i přídavná jména odvozená od názvů zvířat zakončených na -n koncovkou -í (havran-í, krocan-í podobně jako sokol-í, kohout-í)

POZOR.

Naproti tomu: ranní noviny, ranní zprávy, ranní směna, ranní mše.Krkonošský-krkonošští.

POZOR.

cc) Také musíme rozlišovat tvary nejasnější ( 2.stupeň přídavného jména nejasný) a nejjasnější (3.stupeň přídavného jména jasný), nejistější-nejjistější.Podobně i např. podaný (podaný nápoj ) a poddaný (člověk, nevolník).

Příklady. Označ vždy správný údaj a hned se podívej do kontroly.

Nejce(n)(nn)ější, v ochra(n)(nn)ých pomůckách, ra(n)(nn)á gotika, každode(nn)(n)í povinnosti, bezbra(n)(nn)ý člověk, slamě(n)(nn)é figurky, ra(n)(nn)í ptáče, pod kame(n)(nn)ým mostem, rostli(n)(nn)é tuky, rozsáhlé vi(n)(nn)ice, ran(n)(nn)í mlha, ce(n)(nn)ík jídel, náročná či(n)(nn)ost, kroca(n)(nn)í peří, byl vi(n)(nn)en, dobru(š)(šš)tí rodáci, krkono(š)(šš)tí horalé, 

nestra(n)(nn)ý soudce, bezce(n)(nn)á práce, nalezený vi(n)(nn)ík, dovedný kame(n)(nn)ík, de(n)(nn)ík výdajů a příjmů, u prke(n)(nn)é boudy, rame(n)(nn)í kloub, ra(n)(nn)á zelenina, vi(n)(nn)ý ocet, bezce(n)(nn)ý padělek, de(n)(nn)ík a týde(n)(nn)ík, de(n)(nn)í tisk, noč(n)(nn)í obloha, plátě(n)(nn)á košile, poraně(n)(nn)ý kloub, mě(k)(kk)á postel, byla uznána vi(n)(nn)ou, kloka(n)(nn)í výběh.

 

 

b) při psaní slov se skupinami souhlásek:

roz-sypat, bez-starostný, pod-stoupit, praž-ský, dobříš-ský, bohat-ství, roz-svítit......

 

                                         KONTROLA

Nejcennější, v ochranných pomůckách, raná gotika, každodenní povinnosti, bezbranný člověk, slaměné figurky, ranní ptáče, pod kamenným mostem, rostlinné tuky, rozsáhlé vinice, ranní mlha, ceník jídel, náročná činnost, krocaní peří, byl vinen, dobrušští rodáci, krkonošští horalé.

 

nestranný soudce , bezcenná práce, nalezený viník, dovedný kameník, deník výdajů a příjmů, u prkenné boudy, ramenní koub, raná zelenina, vinný ocet, bezcenný padělek, deník a týdeník, denní tisk, noční obloha, plátěná košile, poraněný kloub, měkká postel, byla uznána vinnou, klokaní výběh.

POZOR! Pro procvičení použijte   www.pravopisne.cz

 B /Psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. /Obrázky jsou dole./ 

V těchto slabikách píšeme -ě-. 

a/Skupiny bje, vje, bě, vě, pě.

Skupiny bje, vje píšeme tehdy, jestliže po předponách ob- nebo v- následuje kořen začínající skupinou je- (ob-jevit, ob-jednat, ob-jem, v-jezd, v-jem).

Skupinu pě píšeme vždy bez j (zpěv, opět, napětí...).

b/ Skupiny mě a mně /vyslovujeme mně /.

V kořenu slova píšeme vždy-mě- (město, měřit, měsíc..). Na rozhraní slova se řídíme podle jeho stavby.: soukromý-soukromější-soukromě, střídmý-střídmější-střídmě, tajemný-tajemnější-tajemně, rozumný-rozumnější-rozumně.

Slovo tamější se píše s -ě-, protože není 2.stupněm přídavného jména tamní, ale bylo utvořeno od zájmenného příslovce tam příponou -ější jako přídavná jména dol-ejší, hoř-ejší .. 

Při rozhodování o psaní -mě-nebo-mně-v různých slovesných tvarech pomáhá podoba tvaru 3.osoby jednotného čísla přítomného času:

um-í, um-ět, um-ěl, um-ění

po-roz-um-í, po-roz-um-ět, po-roz-um-ěl, po-roz-um-ění

za-temn-í, za-temn-it, za-temn-il, za-temn-ění

u-zemn-í, u-zemn-it, u-zemn-il, u-zemn-ění

Od sloves zapomenout, připomenout, vzpomenout se tvoří minulé tvary dvojím způsobem: zapoměl-zapomenul, připoměl-připomenul, vzpoměl-vzpomenul.

Tvary s -mně-jsou utvořeny od sloves zapomnít, připomnít, vzpomnít, těch se však neužívá. Srovnej podstatné jméno  pomník nebo infinitiv domnívat se.

Ve slovech paměť, pamětlivý, píšeme -ě-.

Poznámka. Zájmena mě, mne / 2. a  4.pád/ zájmena mně / 3. a  6.pád/, mi / 3.pád zájmena já/.

Označ /neklikej /správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

 

                                                                 1.TEXT

               

       vězd         vjezd                         Něco         Neco                 Přidelal       Přidělal 

               

    Objela         Oběla                   na pošte       na poště           Oběvila       Objevila

 

 

 

 

 

 

                                                                KONTROLA                                          

                                         

 

               

                                                                           2.TEXT

                         

           objeť         oběť                     pješky       pěšky                   pěnu         pjenu 

              

          vjem           věm                 radostně       radostne            andelíčci     andělíčci

 

 

 

 

 

 

 

                                                            KONTROLA  

                   

 

 

                                                                 3.TEXT

               

   usměvavě   usmněvavně                     vjeřící       věřící               objevila     oběvila

                

        sbjeratele    sběratele                    Obje   Obě                         domně       domě

 

 

 

 

 

                                                                KONTROLA                                                  

                         

 

 

                                                                          4.TEXT

 

                   

          pěkný         pjekný          Štědrý, dětem  /Stedrý,detem             věli         vjeli 

                    

Země, bělavým / Zemně, bjelavým      květinou   květinou                oběvilo     objevilo  

 

 

 

 

 

 

                                                                 KONTROLA

                             

 

                                       

                                                              5.TEXT

                

                supjely   supěly              měděné     mněděné             detská       dětská

               

          odbjehli     odběhli            pěkne naštvane  pěkně naštvaně     vjehlasný   věhlasný

 

 

 

 

 

 

                                                       KONTROLA

 

                   

 

 

 

 

                                                      6.TEXT

                   

          zvěř       zvjeř                       mněsto           město             Vjestonická   Věstonická

                   

          vjelo       vělo                         snehu       sněhu                     objemná     oběmná

 

 

 

 

 

 

                                                      KONTROLA

 

                       

 

 

   

 

                                                      7.TEXT

                                              

     nevjeděli    neděli               nedorozuní  nedorozumnění                       mněř   ř

                              

       mně/mi/   mě              doměnky poměnky /domněnky, pomněnky/         objednat  obědnat    

   

 

 

 

                  KONTROLA - správný údaj je vyznačem zelenou barvou v textu č. 7

                          

                            

                                       

                                                         8.TEXT                                                                                                          

                           

      setmnělo   setmělo   Zapomětlivost  Zapomnětlivost         zatmnění   zatmění

         

    nazpamněť   nazpaměť           smněrem     směrem

 

 

 

 

   

 

 

                                                         KONTROLA

                           

TOPlist