Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

grafické znázornění

Grafické znázornění.

Vyjadřování skladebních vztahů. Věty jednočlenné a dvoučlenné jsou dole.

----------------------------------------------

1.shoda-jeden člen skladební dvojice předává druhému mluvnickou osobu, číslo, jmenný rod, někdy i pád. Např.Pepík - (3.os.j.č muž.rodu) - si hrál.

2.řízenost - jeden člen určuje, v kterém pádě bude vždy druhý člen. Např. se slovesem dostal, bude druhý člen jen ve 4. pádě /novou raketu/.

3.Není-li skladební vztah vyjádřen formálně, mluvíme o přimykání, např.hrál si - na dvoře.

Druhy skladebních dvojic

------------------------------------

1. základní skladební dvojice: tvoří ji podstatné jméno nebo zájmeno v 1. pádě, podmět, a slovesný tvar určitý, přísudek.Ten se shoduje s podmětem, tj. přejímá od něho osobu, číslo a jmenný rod-vztah přisuzování.

2.určovací skladební dvojice: tvoří ji větný člen řídící a větný člen závislý, proto vztah mezi nimi nazýváme  vztahem závislosti. Člen závislý se s členem řídícím shoduje. Např. raketu - novou, nebo je jím jeho pád řízen (dostal-raketu) nebo jde o přimykání (dostal-k vánocům).

Skladební vztahy ve větě graficky znázorňujeme spojnicemi, a to tak, že spojnice v základní skladební dvojici je vodorovná a zdvojená, naproti tomu spojnice v určovací skladební dvojici směřuje dolů, řídící člen je výše. Graficky lze zachytit i pořádek členů, slovosled, jestliže je umístíme tak, aby slovosledu odpovídal jejich průmět na vodorovnou rovinu. Např.

Naše maminka denně nakupuje čerstvou zeleninu u známého  zahradníka.

                                         

Základní dvojice jsou z hlediska  významu stejně důležité, navzájem se podmiňují a nemůžeme žádný z nich vynechat.enlightened

Ve skladební dvojici určovací  je význam řídícího členu členem závislým jen doplňován, zpřesňován, rozvíjen. Např.člen  zeleninu   blíže určuje,  co maminka nakupuje,  člen známého, jakou  vlastnost  má zahradník. Členy závislé můžeme můžeme proto  často vynechat, aniž věta ztratí význam. Proto skladební dvojici určovací zde označujeme  také jako rozvitý  větný člen. Na rozdíl od členu holého.V rozvitém členu můžeme rozlišit jeho základ  a členy rozvíjející. Základ je vždy řídící, rozvíjející je vždy členem závislým. Tyto vztahy lze vyjádřit také graficky.

                                 

Několikanásobné větné členy

----------------------------------------

Rovněž se skládají z několika členů, které však mají stejné postavení ve stavbě věty : všechny jsou podměty  vzhledem k přísudku, např. maminka i teta nakupují, všechny přísudky vzhkedem k témuž podmětu, např.Mirek bruslí nebo lyžuje, nebo jsou všechny společně závislé na témž členu řídícím, např.dostal raketu a svetr.

Vztah mezi jednotlivými výrazy v několikanásobném větném členu se nazývá souřadnost.

Jednotlivými členy takového větného členu mohou být členy holé, např.maminka i teta, raketu a svetr, ale i členy rozvité. Např. naše maminka i teta.

Několikanásobné větné členy znázorníme tak, že jejich členy spojíme svorkou. Např. Naše maminka i teta nakupují u známého zahradníka čerstvou zeleninu a ovoce.

                     

Mezi výrazy v několikanásobném větném členu může být různý významový poměr. Vyjadřuje se často spojkami souřadícími, popř. dvojitými spojkovými výrazy. Může jít o poměr:

1.slučovací, např.Češi, Poláci a Maďaři. (Vyzná se) jak v hudbě , tak ve sportu. Spojky: a, i, ani, jak-tak, jednak-jednak.

2.stupňovací, např. (v římských ulicích bylo) teplo, ba až nepříjemné horko. (V televizi můžeme sledovat ) nejen záznamy , ale i přímé přenosy sportovních utkání. Spojky : dokonce, ba, nejen-ale i , nýbrž i.

3.odporovací, např. (mluvil) skromě, avšak přesvědčivě. (Je to auto) sice pěkné, ale příliš drahé. Spojky: ale, avšak, nýbrž, jenže, sice-ale.

4.vylučovací, např. (půjdeme) buď na hřiště, nebo do kina. Spojky: nebo, buď-nebo, buď-anebo, či.

5.důvodový, např. neúspěšné, neboť nepřipravené (vystoupení)-objevuje se velmi zřídka.

6.důsledkový, např. (choval se ) sebevědomě  ,a proto vlastně nevhodně.  Spojky (a) proto , tedy, a tak.cool

                    enlightened Věty jednočlenné /bezpodmětné/ a dvoučlenné.enlightened

                                            

Většinu českých vět můžeme rozčlenit na dvě základní části, na část podmětovou a přísudkovou. Takové věty nazýváme dvojčlenné. Věty, které takto rozčlenit nemůžeme, jsou věty jednočlenné.

 

Věta dvoučlenná

---------------------------

Věta dvoučlenná je taková věta, která se skládá  jen z podmětu a přísudku, např: Vyučování končí, nebo u které všechny členy (přímo nebo nepřímo ) rozvíjejí buď podmět , nebo přísudek. Proto jí můžene rozdělit na část podmětovou a přísudkovou, např: Vojáci zahraničních armád // stále věřili ve vítězství a návrat do vlasti.

 

Můžeme je rozdělit na a/ dvoučlenné s přísudkem slovesným . Měsíc svítí.

b/ dvoučlenné s přísudkem jmenným se sponou.  Čas jsou peníze.    Štěně je hravé.             c/s přísudkem jmenným beze spony.   Mladost radost.  Vstupné dobrovolné.                       POZOR. Pokud je druhý člen zjevný, ale nevyslovený, pořád jde o větu dvoučlennou.         ./ Buďte zticha /vy/                                                          

Za dvoučlennou větu považujeme i takovou, v které je podmět nevyjádřený nebo všeobecný.

 

 

 

               

 

Věta jednočlenná-bezpodmětná.

----------------------------------------------

Větný obsah můžeme vyjádřit jen jedním základním členem. Jejich základem je slovesný tvar určitý, např: Stýská se mi. Stmívá se. Prší. Blýská se, nebo v které všechny členy (přímo nebo nepřímo) tento jediný základ rozvíjejí.

Např. Všem dětem se ve stanech velmi dobře spalo.

                               

Věty jednočlenné dělíme na :

1. slovesné, v kterých je základem slovesný tvar určitý. Vyjadřují přírodní jevy,  např. Svítá. Od rána hustě sněžilo .Tělesné a duševní stavy. Např. Bolí mě v krku. Někdy jsou to  věty se slovesem  v tvaru trpného rodu, např. O vašem přijetí na školu nebylo zatím rozhodnuto. 

2. slovesné infinitivní: např. Platit! (=chci platit)  Mlčet!

3. jmenné: je-li základním větným členem podst.jméno v 1.pádě, užívají se jako nadpisy, nápisy, oznámení atd. Např.Kapitola druhá. Vchod Karlovo náměstí. Podst.jména v 5. pádě jsou vždy jednočlennými větami. Např. Milá maminko!

4. citoslovečné, např. Haló! Běda! Haf!

 

 

 

                                           1.cvičení na jednočlenné a dvoučlenné věty.

Dávejte pozor cool/jednočlenná, dvoučlenná/

Pozorangry!               /jednočlenná, dvoučlenná/

To je radost heart!     /jednočlenná, dvoučlenná/

Parádamail!              /jednočlenná, dvoučlenná/

Přestaňte mluvitno! /jednočlenná, dvoučlenná/

Tichoyes!                  /jednočlenná, dvoučlenná/  

Na silnicích se často stávají dopravní nehodycrying    / jednočlenná, dvoučlenná/

Na silnicích často dochází k nehodámkiss  /jednočlenná, dvoučlenná/

V kamnech zapraskalobroken heart./jednočlenná, dvoučlenná/   

V kamnech zapraskalo dřívísmiley. /jednočlenná, dvoučlenná/

Bolí mě břichoenlightened. /jednočlenná, dvoučlenná/

Bolí mě v břišedevil. /jednočlenná, dvoučlenná/

 

 

                                                                     

                                                                           KONTROLA

 

Dávejte pozorcool! /Nevyjádřený podmět-vy-dvoučlenná/.

Pozorangry! /jednočlenná/.

To je radostheart! / Dvoučlenná/.

Parádamail. /Jednočlenná/.

Přestaňte mluvitno. Dvoučlenná. /Nevyjádřený podmět-vy-dvoučlenná/

Tichoyes! /Jednočlenná/

Na silnicích se často stávají  nehodycrying. /Dvoučlenná-nehody se stávají/.

Na silnicích často dochází k nehodámkiss. /Jednočlenná-Co dochází? Neznám podmět/.

V kamnech zapraskalobroken heart. /Co zapraskalo? Neznám podmět - chybí jeden člen, je tedy jednočlenná./

V kamnech zapraskalo dřívísmiley. /Co zapraskalo? Dříví. Znám podmět i přísudek, tedy dvoučlenná./

Bolíbřichoenlightened. / Co mě bolí? Břicho - mám podmět i přísudek, je tedy dvoučlenná./

Bolí mě v břišedevil. /Co mě bolí? Nemám podmět, chybí jeden člen, je tedy jednočlenná./

 

 

 

 

                                  2. Cvičení na jednočlenné a dvoučlenné věty.

Označ /neklikej/ správný údaj  nad obrázkem a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.

                                                          1.TEXT

v.jednočlenná v.dvoučlenná   v.jednočlenná  v.dvoučlenná    v.jednočlenná  v.dvoučlenná  

                                       

v.jednočlenná  v.dvoučlenná   v.jednočlenná  v.dvoučlenná         v.jednočlenná  v.dvoučlenná

                                         

v.jednočlenná  v.dvoučlenná     v.jednočlenná  v.dvoučlenná         v.jednočlenná  v.dvoučlenná

                                         

 

                                                    KONTROLA

                                                                        2.TEXT

v.jednočlenná  v.dvoučlenná       v.jednočlenná  v.dvoučlenná     v.jednočlenná  v.dvoučlenná

                                           

v.jednočlenná  v.dvoučlenná       v.jednočlenná  v.dvoučlenná       v.jednočlenná  v.dvoučlenná

                                           

v.jednočlenná  v.dvoučlenná     v.jednočlenná  v.dvoučlenná       v.jednočlenná  v.dvoučlenná

                                         

                                                                                               

                                                                  KONTROLA

                                                                                                                                                                                                                                        coolyesenlightened

 

                                            

                                     Různé  příklady grafického znázornění.

                     

                           

                             

Jitka /Po/ prohlíží si (Př) jsou základní větné členy.

Večer /Puč/-příslovečné určení je závislé na řídícím slovese, přídavném jménu, příslovci.

Ráda /D/-doplněk závisí na slovese a zároveň se vztahuje k podstatnému jménu.

Obrázkové - přívlastek závisí jen na podstatném jménu /předmět časopisy/.

 

                         Příklady určování počtu vět.

                                          -------------------------------------------------------------

                     

                   

                   

                     

                   

                 

 

       

 

 

TOPlist